o nás

O nás

O našem domově

V našem domově podporujeme poskytování služeb klientům tak, aby se co nejvíce přiblížilo přirozeným podmínkám. Důraz na zachovávání svobody a lidské důstojnosti, ohleduplnost, laskavá péče jsou předpokladem kvalifikačních požadavků zaměstnanců pro řešení fungujícího systému domova a při spolupráci s uživateli služeb.

Snahou zaměstnanců je vytvářet jeho klientům příjemný DOMOV a umožnit důstojné prožití další etapy svého života, klidné a uspokojivé stáří, pomocí vstřícných lidí. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu podpory a péče v takovém rozsahu, aby respektovala individuální potřeby klientů a jejich spokojenost. Důležitou součástí péče o klienta je metoda ošetřovatelského procesu, cílené aktivizační programy včetně naplňování volného času. Celistvé pojetí poskytované služby znamená řešení problémů klienta a uspokojování jeho potřeb v úrovni fyzické, duševní, sociální a duchovní.

Změna přístupu a myšlení zaměstnanců se odvíjí od postupných systémových změn, založených na skupinové ošetřovatelské péči, rozvoji sociální práce, programů aktivizace, zlepšení informovanosti a sledovanosti péče o klienty; aktivní vyhledávání jejich potřeb. Všichni zaměstnanci podle svých možností pomáhají klientům, především v začátcích, při orientaci v mezilidských vztazích, případně při řešení vzniklých problémů a při změnách jejich zdravotního stavu. Odborná péče personálu je zvyšována celoživotním vzděláváním o současných trendech a požadavcích, které vedou ke zkvalitnění poskytovaných služeb.

Všemi silami se snažíme našim klientům usnadnit život nejen odbornou péčí, ale i přístupem a chováním zaměstnanců bez pocitů stresu. Dobrou pohodu se snažíme navodit i příjemným útulným prostředím ve všech osobních i společných prostorách, které si klienti mohou zkrášlit dle vlastního vkusu květinami, rodinnými fotografiemi a předměty z jejich předchozího domácího prostředí.

Nová legislativa v sociální oblasti vyžaduje zásadní změny v organizaci práce personálu, mění se požadavky na kvalifikaci a přístup personálu, ale mění se i potřeby klientů. Je nutné konkretizovat potřeby na straně klienta s možnostmi zařízení, na tomto stavět a zpracovávat individuální plány podpory a péče pro každého klienta. To vše je možné pouze při správné komunikaci a týmové spolupráci všech pracovníků, jak v oblasti sociální, aktivizační, zdravotní i ošetřovatelské. Velký důraz je kladen na vlastní zodpovědnost uživatelů služeb ve spolupráci s jejich blízkými. Spokojenost klienta je podporována vazbou na konkrétní osobu s větší důvěrou, tzv. klíčového pracovníka.

Trendem, ale i požadavkem sociálních služeb je neoddělovat klienty zařízení od vztahů a využívání služeb přirozené vnější komunity a prostředí. Záměry sledují naopak integraci s okolním světem, pomoc místním lidem i klientům zařízení pro zlepšení vzájemné komunikace. Rozvoj společenského života v našem DOMOVĚ, smluvní služby kadeřnice, pedikérky aj. dokladují úsilí v tomto směru. Domov je otevřen všem, kteří jsou ochotni propojovat potřebné mosty vzájemné spolupráce a porozumění. Zvláštní poděkování patří všem: profesionálním umělcům, hudebníkům a ostatním, kteří našim klientům hodnotně obohacují prožitky v DOMOVĚ. Pro veřejnost a další zájemce umožňujeme návštěvy našeho domova.

Vítané formy spolupráce

Rozšířená spolupráce s rodinnými příslušníky

  • Spolupráce s rodinnými příslušníky probíhá celoročně a průběžně s pracovníky DOMOVA na žádost jedné či druhé strany, při konzultaci připomínek a přání.
  • V zájmu přirozeného oživení celkového klimatu DOMOVA může být pomoc blízkých při všech pravidelných i příležitostných akcích velmi užitečná a umožní vzájemná společná sdílení prožitků nás všech.
  • Proto jsou srdečně zváni rodinní příslušníci a blízcí klienta k jakékoli formě spolupráce

Spolupráce se samosprávou klientů

  • Obě strany, zařízení DOMOVA i jeho klienty, čeká však ještě upřímné, pravidelné i zodpovědné zapojení do organizovanější formy sjednávání, plánování a zajišťování služby.

Rozvoj spolupráce s dobrovolníky

  • Nároky práce s uživateli našich služeb jsou dány především potřebou individuálního přístupu.
  • Mnohé naše záměry začleňování klientů do života velmi limitují počty přidělených pracovníků.
  • Proto spolu s klienty opravdově uvítáme ochotné občany, kteří mohou ve svém volném čase přispět svými silami a umem ku prospěchu a zpříjemnění života klientů v našem DOMOVĚ.